ట్యాగ్: undividable affection

అది ప్రేమ కాదు.. అంతకు మించి..

It's more than friendship and even love