ట్యాగ్: vote sensibly

ఓ గాడిద.. ఓటు కథ..!

Harsh Goenka Tweet about vote