వీడియో : జ్ఞాపకం వరుగిరదా సాంగ్ వీడియో (విశ్వరూపం 2)